Adatkezelési tájékoztató

 

Az alábbiakban az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget:

 

Az adatkezelőnek neve: Mesteralkusz Biztosítás Közvetítő Kft.

Elérhetőség: www.mesteralkusz.hu

Az adatkezelés célja: biztosításközvetítés

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése GDPR. Rendelet 6. cikk (1) b.) , jogi kötelezettség teljesítése GDPR. Rendelet 6. cikk (1) c.)

Az érintett adatok tárolásának időtartama: a szerződés teljesítésétől számított 5 évig, számlák esetében a kiállítástól számított 8 évig

érintett adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, telefonszám, e-mailcím,  személyi igazolvány száma, útlevélszám, gépkocsi forgalmi rendszáma …………………

Az érintettek köre: megbízó, ügyfél

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai illetve adatfeldolgozói kezelhetik, a személyes adatok jogi kötelezettség teljesítése (számlázás) miatt átadásra kerülnek a társaság könyvelőjének.

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

  • az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
  • az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
  • az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
  • az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
  • az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
  • az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

 

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről  bővebb információk a Társaság honlapján és székhelyén elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem.

 

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap

 

……………………………………………

 név

FDR nyilatkozat: Társaságunk tájékoztatása a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 számú EU rendelet >> (SFDR) szerint. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tájékoztatója>> SFDR témában.
Panaszkezelés: Az ügyféltérben kifüggesztett és www.mesteralkusz.hu weboldalon közzétett panaszkezelési szabályzat szerint. A fogyasztó kérheti a Mester Alkusz Kft-től a Mester Alkusz Kft felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) beadható fogyasztói megkeresés vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) intézhető, vitarendezésre irányuló eljárás megindítására vonatkozó kérelem formanyomtatványát, ha a Mester Alkusz Kft előzőleg elutasította a fogyasztó panaszát. A kérés nyomán a Mester Alkusz Kft ingyenesen elküldi ezeket a dokumentumokat az adott kérelmezőnek. Panaszát, kifogását előterjesztheti a Magyar Nemzeti Bank (MNB) weboldalán elérhető formanyomtatványon is, melyet ide kattintva érhet el.
Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett „Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van?” és „Pénzügyi Békéltető Testület” témájú tájékoztatókat.
A fogyasztó online vitarendezési platformon keresztül online is kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál, a kapcsolódó MNB tájékoztatót ITT olvashatja el. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.
Adatkezelés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósági (NAIH) nyilvántartási szám:……….. Adatkezelési szabályzat elérhető itt>>

Készítette: Innoversity Kft.